top of page

STADGAR FÖR SVENSKA NATURMEDICINSKA SÄLLSKAPET
Grundat 1975


§ 1
Firmans namn
Föreningens namn (firma) är Svenska Naturmedicinska Sällskapet och förkortas SNS.


§ 2
Föreningens ändamål
Föreningen skall ha till ändamål att samla verksamma terapeuter inom naturläkekonsten – TM/KAM (traditionell medicin/komplementär alternativ medicin). Sprida upplysning, samt genom kursverksamhet bredda ledamöternas/medlemmarnas kunnande i allmänmedicinska ämnen och på väl beprövade erfarenheter byggda naturläkemetoder, direkt eller indirekt genom insatser från ledamöternas/medlemmarnas sida till föreningen, främja ledamöternas/medlemmarnas ekonomiska intressen genom tillhandahållande av löpande information om naturläkekonsten – TM/KAM.
Föreningen skall så långt det är möjligt, följa skeendet både nationellt och internationellt vad gäller naturläkekonsten, dess utövning och de naturmedicinska läkemetoderna, samt med alla medel träda till försvar för naturläkekonsten om dess ställning på något sätt hotas.


§ 3
Ledamotskap
Som ledamot kan person antagas som är verksam inom naturläkekonsten – TM/KAM med förutsättning att vederbörande uppfyller kraven enligt nedan. Alla ledamots ansökningar skall enhälligt godkännas av styrelsen.


a) Ledamot skall ha genomgått av föreningen godkänd grundutbildning i allmänmedicin, eller uppvisa dokumenterad likvärdig utbildning.


b) Efter genomgången grundutbildning enligt under a) här ovan skall ledamot ha genomgått utbildning i kombination med praktik i den omfattning föreningen kan godkänna, beträffande den specialgren inom naturläkekonsten – TM/KAM som vederbörande väljer som sitt verksamhetsområde.


c) Ledamot skall i sin verksamhet arbeta i enlighet med av föreningen och gemensam branschorganisation fastställda yrkesetiska riktlinjer, samt respektera landets lagar och förordningar. Ledamot skall iakttaga tystnadsplikt gentemot tredje man.
Ledamot som har egen praktik skall vara tillfredsställande försäkrad (ansvarsförsäkring).


d) Ledamot som upphört med sin verksamhet kan kvarstå som passiv ledamot. Skriftlig ansökan som passiv ledamot skall enhälligt godkännas av styrelsen. Passiv ledamot har rätt att utnyttja föreningens service beträffande information samt närvara vid samtliga av föreningens anordnade sammankomster. Passiv ledamot har ej rösträtt vid stämmorna eller sammanträden, ej heller rätt att utnyttja föreningens emblem. Passiv ledamot skall erlägga av årsmötet beslutade avgifter.§ 4

Medlemskapskap
Som medlem kan person antagas som är verksam inom naturläkekonsten – TM/KAM med förutsättning att vederbörande uppfyller kraven enligt nedan. Alla medlemsansökningar skall enhälligt godkännas av styrelsen.


a) Medlem har ej rösträtt vid stämmor eller sammanträden dock har medlem yttrande och förslagsrätt. Medlem äger ej rätt att använda emblem eller officiellt antyda ledamotskap men får däremot officiellt antyda medlemskap i SNS. Medlem skall erlägga av årsmötet beslutad medlemsavgift.


b) Medlem skall i sin verksamhet arbeta i enlighet med av föreningen och gemensam branschorganisation fastställda yrkesetiska riktlinjer, samt respektera landets lagar och förordningar. Medlem skall iakttaga tystnadsplikt gentemot tredje man.
Medlem som har egen praktik skall vara tillfredsställande försäkrad (ansvarsförsäkring).


c) Medlem som upphört med sin verksamhet kan kvarstå som passiv medlem. Skriftlig ansökan som passiv medlem skall enhälligt godkännas av styrelsen. Passiv medlem har rätt att utnyttja SNS service beträffande information samt närvara vid samtliga av SNS anordnade sammankomster. Passiv medlem skall erlägga av årsmötet beslutade avgifter.§ 5

Studiemedlemskapskap
Som studiemedlem kan person antagas, som utbildar sig på av föreningen godkänd skola. Studiemedlem äger rätt att utnyttja SNS service beträffande studier och informationstjänst samt närvara vid samtliga av SNS anordnade sammankomster. Studiemedlem har ej rösträtt vid stämmor eller sammanträden dock har studiemedlem yttrande och förslagsrätt. Studiemedlem äger ej rätt att använda emblem eller officiellt antyda ledamotskap i SNS, förrän vederbörande uppfyllt kraven för och blivit antagen som ledamot i SNS. Studiemedlem skall erlägga av årsmötet beslutad studiemedlemsavgift.


§ 6
Utträde
Ledamot/medlem som önskar utträda ur SNS3 skall inlämna ansökan härom till styrelsen senast 3 månader före det årsskifte vid vilket utträde kan ske. Ledamot/medlem skall vid utträde återlämna emblem och ledamotsbevis/medlemsbevis som denne har i sitt förvar.

§ 7

Hedersledamot
Till hedersledamot kan av årsmötet på förslag av styrelsen utse person som gjort sig synnerligen förtjänt därav inom föreningen eller eljest på utmärkande sätt främjat dess syfte. Sådan ledamot är för all framtid befriad från att erlägga årsavgift.

§ 8

Styrelsen
Föreningens styrelse, som väljes av årsmötet skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter: ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt två suppleanter.
Ordförande och de två ledamöterna väljs udda år, sekreterare och kassör väljs jämna år och suppleanterna väljs för ett år i taget. Kassör och ordförande tecknar, förutom styrelsen i sin helhet, förbundets firma var för sig.

§ 9

Revisorer
Vid årsmötet skall två revisorer och en revisorsuppleant utses på ett år.§ 10

Ålägganden
Det åligger styrelsen
 -att handha föreningens angelägenheter och bevaka dess intressen
 -att förvalta dess tillgångar
 -att vid årsmötet avge skriftlig verksamhetsberättelse
 -att i mån av förmåga, stå ledamöterna/medlemmarna till tjänst med råd och upplysning
 -att på lämpligt sätt upprätthålla kontakten mellan föreningens ledamöter/medlemmarna
 -att föra matrikel över ledamöter/medlemmar
 -att föra böcker som utvisar föreningens räkenskaper
 -att senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna protokoll, ekonomisk rapport och räkenskapsböcker i avslutat skick, jämte verifikationer
 -att utsända kallelse till årsmötet senast 30 dagar före årsmötesdagen.
Styrelsen kan fatta beslut, då minst tre ledamöter är närvarande och dessa är överens om beslutet. I övrigt gäller vid röstning inom styrelsen enkel röstövervikt och vid lika röstantal avgör ordförandens röst.
 


§ 11

Föreningens medel
Föreningens medel och värdehandlingar skall, genom kassörens försorg, på betryggande sätt förvaras i föreningens namn.


§ 12
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår (arbetsår) sammanfaller med kalenderår.


§ 13
Årsmöte
Vid föreningens årsmöte, som skall hållas innan april månads utgång, skall bl a följande ärenden behandlas:
 Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, samt tjänstgöra som rösträknare när så krävs.
 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 Revisorernas årsberättelse
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets verksamhet
 Val av styrelseledamöter och suppleanter i tur att avgå
 Val av revisorer och en suppleant för ett år
 Val av valberedningsutskott
 Beslut om årsavgifter
 Hur uppkommen vinst för räkenskapsår, efter lagstadgad avsättning till reservfond kan fonderas


§ 14
Motion
SNS ledamot/medlem, som önskar få motion upptagen i kallelse till årsmötet, skall göra skriftlig anmälan till styrelsen senast 60 dagar innan årsmötet.

 

§ 15
Röstning
Vid val och omröstning inom föreningen har varje ledamot en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, med undantag av frågor rörande föreningens upplösning (§ 22) samt ändring av stadgarna (§ 21) fattas alla beslut med enkel röstövervikt.


§16

Rösträtt
Då det gäller behandlingen av föregående års verksamhet är varje ledamot (enligt § 15) som erlagt föregående års avgift röstberättigad vid årsmötet. I övrigt har nytillträdande ledamöter, då det gäller kommande verksamhetsår, samma rösträtt som tidigare ledamöter.

§ 17

Sluten omröstning
Sluten röstning företages när frågan om föreningens upplösning (§ 22) avgöres eller vid andra frågor, då någon ledamot så önskar. Sluten röstning verkställes genom röstsedlar, som avlämnas efter upprop ur föreningens matrikel.


§ 18
Anordnat möte
Anordnat möte skall vara sluten sammankomst för endast ledamöter/medlemmar och studiemedlemmar.

§ 19

Emblem
Emblemet får endast användas av ledamot i SNS som uppfyller kraven enligt stadgarna (§3) samt antagits av SNS styrelse såsom fullvärdig ledamot. Emblemet får inte användas i annat sammanhang än vad som är skäligt i och med vederbörandes yrkesutövning. Emblemet får inte nyttjas vid saluförande av varor eller tjänster som ej har sammanhang eller kan vara till skada för SNS och dess ledamöter. Då emblem användes i annonsering skall namn och ledamotsnummer anges tydligt för identifiering av ledamot. Överträdelse som ej leder till efterrättelse efter tillrättavisning från styrelsen, kan efter styrelsebeslut på viss tid mista rätten att använda SNS emblem.§20

Ekonomisk fördel
Person som genom sin ställning som ägare eller delägare i företag kan tänkas påverka styrelsebeslut till egen ekonomisk fördel får inte ingå i styrelsen eller arbetsutskott.§ 21 

Uteslutning
På förslag av styrelsen eller av ledamöter/medlemmar i föreningen, kan ledamöter/medlemmar och studiemedlemmar, om befogad anledning föreligger, uteslutas ur föreningen efter beslut fattat vid sammankallat möte. Vid uteslutning från föreningen upphör rätten att bruka föreningens emblem, namn, övriga förmåner eller att återfå erlagda avgifter.


§ 22

Stadgar
Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas, om minst 2/3-dels majoritet föreligger, vid två på varandra följande möten (varav ett årsmöte). Mellan dessa möten skall 30 dagar förflyta. I kallelserna till mötena skall anges att förslag till stadgeändring kommer att behandlas.

§ 23 

Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas, om minst 2/3-dels majoritet föreligger, vid två på varandra följande möten (varav ett årsmöte) med sluten omröstning. Mellan mötena skall minst 30 dagar förflyta. I kallelserna till ifrågavarande möten skall anges att förslag om föreningens upplösning därvid kommer att behandlas. Om föreningens upplösning beslutas skall dess medel och tillgångar vid sista årsmötet tilldelas person eller organisation vars verksamhet och syften överensstämmer med föreningens. Finns ej sådan person eller organisation skall medlen skänkas till av myndigheterna godkänt välgörande ändamål.

bottom of page